News

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดงานบรรยายพิเศษ ในชุดหลักสูตร ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การทำสื่อการตลาดผ่านคลิปวิดีโอสั้น ได้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น มีคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 ท่าน กิจกรรมจัดขึ้นโดยพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาชลศาสตร์หวงเหอ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้จัดโครงการหลักได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดทักษะจากการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ 20 ปีแห่งการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซประเทศจีน และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาหนทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและตนเอง ตามวิสัยทัศน์ของโครงการ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อม HSK ระดับ 1 - 5 เพิ่มทักษะภาษาให้ผู้เรียนอาชีวะ ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Ms. Lian Chen (เหลียน เฉิน) ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr. Dou Tiqian (โต้ว ถี่เฉียน) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวนรวม 1,080 คน เข้าอบรม

วันที่ 27 มกราคม 2567 พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 7 มหาวิทยาลัยดัง ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อประเทศจีนแก่คุณครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมโครงการ “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” ที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน - ไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมงาน The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia ในระหว่างงานประชุม โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คุณ หวัง หยุนเฟย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน” ระหว่างสภาการศึกษามณฑลยูนนานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขยายความร่วมมือรอบใหม่)

วันที่ 16-17 ธ.ค. 66 โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รอบกรุงเทพฯและปริมณฑล) ณ โรงเรียนกว่างเจ้า กรุงเทพมหานครฯ เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลสังกัดคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดและ โรงเรียนกว่างเจ้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดและพิธีประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Huang Guojian เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างซี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Mr.Qin Zhuangcai ผู้อำนวยการวำนักงานอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ กรมการศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง Ms.Lian chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ Mr.Duan Jian ประธานกรรมการ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด และMr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมและกล่าวในพิธี

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาจีนดีเด่นประจำปี 2566 ในความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบสถานศึกษากับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาต่อต่างประเทศมณฑลยูนนาน โดย Mr.Wang Lei ผู้อำนวยการวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาต่อต่างประเทศมณฑลยูนนาน โดยมี Mr.Dou Tiqian ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ Mr. Wu Minglin รองประธานLong spring Education group เป็นสักขีพยานในการลงนามฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณ โต้ว ถี่เฉียน (Mr.Dou Tiqian) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ นางสาว ดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คุณ หลี่ หง (Mr.Li Hong) รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal University) เพื่อร่วมหารือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน, โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นครั้งแรกสำหรับปี 2566 โดยมีครูและนักเรียนจาก 17 หน่วยงานในสังกัดของพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องรวม 23 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และได้สำเร็จการศึกษาอย่างราบรื่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะตัวแทนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนฯ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 83 ท่าน จาก 23 ประเทศ หลังพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน ห้องเรียนอัจฉริยะ หอสมุดฯลฯ ทั้งนี้ คณะตัวแทนผู้บริหารสช. ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระยะสั้นและยาว การอบรมบุคลากรครู ทุนการศึกษาต่อจีน การฝึกประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดินทางเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 สัปดาห์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะผู้บริหารฯได้เดินไปเยี่ยมสถานศึกษาต่างๆทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในเมืองคุนหมิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ตามลำดับ ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและจีนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ เยี่ยมชมศูนย์อีคอมเมิร์ซหนานหนิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างชี เยี่ยมชมการจัดการสอน โรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี

ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2566 คุณหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และคุณ เฉิน เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนผู้นำสถานศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงานพิธีเปิด 2023 China-ASEAN Vocational Exhibition and Forum ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับการศึกษา แบ่งปันผลความสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา” ณ มณฑลกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นำโดย นายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และอาจารย์เอกชัย ใจเมคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1เป็นพยานในพิธี

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท และสิโนไทยเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดร่วมจัดพิธีก่อตั้ง และมอบตราประทับ“พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย” เพื่อผลักดันการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงดิจิทัลของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศไทย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr.Dou Tiqian ประธานโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย  และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ จำนวน 15 แห่ง ร่วมเปิดงานพิธีก่อตั้งพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 70 ท่าน

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมจัดงาน Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 และงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. Mr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ อาจารย์เตือนใจ อารีโรจนนุกุล รองผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริขวัญ จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศและอาจารย์จีรพรรณ สายสืบ อาจารย์สอนภาษาจีน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่อระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้ มีครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก อาทิ ปราจีนบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน จัดอบรม ภาษาจีนพื้นฐาน HSK   1-3 รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถาบันภาษาและอาชีวศึกษาจีน-ไทยเปิดตัวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย. วิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาษาจีนและต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการของจีนและคณะกรรมการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย. โฮ จิ-ผิง รองผู้อํานวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาษาจีน-ต่างประเทศ ฮัน ชี-กึง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มของจีนประจําราชอาณาจักรไทย นายตานู โวจินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวัง ทรงเด ธงไชย รองพระภิกษุแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวสุนทรพจน์. แขกจากจีนและไทยกว่า 200 คน ประกอบด้วย หวง ฮุ่ย รองผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจีน คาจิ ชาวานี รองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พิเช โปปาดี รองผู้อํานวยการสํานักงานรองผู้อํานวยการกระทรวงศึกษาธิการของไทย จ้าว ปิน ประธานสวนอุตสาหกรรมระยอง และครูใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 20 แห่งในประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดตัวและเยี่ยมชมนิทรรศการความสําเร็จความร่วมมืออาชีวศึกษาจีน-ไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในด้านการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ปักกิ่ง ป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด จัดการอบรมอีคอมเมิร์ซ "ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ" (ด้านการท่องเที่ยว) ระหว่าง วิทยาลัยการค้าต่างประเทศปักกิ่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภายใต้ โครงการความร่วมมือไทย-จีน “ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ”

วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้จัดโครงการหลักได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับตลาดจีน (E-Commerce1+X) ประจำปี 2566 ณ โรงแรมกรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ จ.เชียงใหม่ เป็นรูปแบบการอบรมที่ผสมผสานระหว่างออนไซต์กับออนไลน์

วันที่ 18-19  และ 25-26  กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมบุคลากรครูชาวไทยในโครงการ  “ภาษาจีน+อีคอมเมิร์ซ” รูปแบบออนไลน์  เสร็จสิ้นได้ด้วยดี  จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ    E-commerce Valley  “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในด้านการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ  คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน)  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย  เชียงใหม่   บริษัท  ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด และ  บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด   เป็นผู้จัดร่วมจัดการอบรมในครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้