บทความทั้งหมด

การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน, โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นครั้งแรกสำหรับปี 2566 โดยมีครูและนักเรียนจาก 17 หน่วยงานในสังกัดของพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องรวม 23 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และได้สำเร็จการศึกษาอย่างราบรื่น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน, โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นครั้งแรกสำหรับปี 2566 โดยมีครูและนักเรียนจาก 17 หน่วยงานในสังกัดของพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องรวม 23 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และได้สำเร็จการศึกษาอย่างราบรื่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะตัวแทนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนฯ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 83 ท่าน จาก 23 ประเทศ หลังพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน ห้องเรียนอัจฉริยะ หอสมุดฯลฯ ทั้งนี้ คณะตัวแทนผู้บริหารสช. ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระยะสั้นและยาว การอบรมบุคลากรครู ทุนการศึกษาต่อจีน การฝึกประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดินทางเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 สัปดาห์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะผู้บริหารฯได้เดินไปเยี่ยมสถานศึกษาต่างๆทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในเมืองคุนหมิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ตามลำดับ ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและจีนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ เยี่ยมชมศูนย์อีคอมเมิร์ซหนานหนิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างชี เยี่ยมชมการจัดการสอน โรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี

ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2566 คุณหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และคุณ เฉิน เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนผู้นำสถานศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงานพิธีเปิด 2023 China-ASEAN Vocational Exhibition and Forum ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับการศึกษา แบ่งปันผลความสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา” ณ มณฑลกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นำโดย นายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และอาจารย์เอกชัย ใจเมคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1เป็นพยานในพิธี

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท และสิโนไทยเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดร่วมจัดพิธีก่อตั้ง และมอบตราประทับ“พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย” เพื่อผลักดันการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงดิจิทัลของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศไทย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr.Dou Tiqian ประธานโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย  และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ จำนวน 15 แห่ง ร่วมเปิดงานพิธีก่อตั้งพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 70 ท่าน

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมจัดงาน Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 และงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. Mr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ อาจารย์เตือนใจ อารีโรจนนุกุล รองผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริขวัญ จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศและอาจารย์จีรพรรณ สายสืบ อาจารย์สอนภาษาจีน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่อระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้ มีครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก อาทิ ปราจีนบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

-ใกล้สนามบิน 10 นาที -ที่จอดรถกว้าง -ร้านอาหารตามสั่ง -ร้านกาแฟ

สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน จัดอบรม ภาษาจีนพื้นฐาน HSK   1-3 รูปแบบออนไลน์

เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน ยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเองผ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน ส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนออนไลน์ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน (Shanghai Ocean University) ในการดำเนินการจัดโคงการเรียนภาษาจีนพื้นฐาน(ออนไลน์) พร้อมทุนศึกษาต่อจีน เป็นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียดดังนี้

2023年3月21日,中泰语言与职业教育学院在泰国曼谷揭牌。该学院由中国教育部中外语言交流合作中心与泰国教育部职业教育委员会共同建设。中外语言交流合作中心副主任胡志平、中国驻泰王国特命全权大使韩志强、泰国教育部职业教育委员会秘书长塔努·沃金达、泰国副僧王颂德·通猜出席并致辞。中国教育部职业教育发展中心副主任黄辉、泰国曼谷市次长卡吉·差瓦尼、泰国教育部次长办副次长皮切·坡帕迪、罗勇工业园总裁赵斌及泰国20多家职业院校校长等中泰嘉宾200余人出席揭牌仪式,并参观中泰职业教育合作成果展。

On February 27, 2023, the Sino-Thai cooperation "Chinese + Vocational Skills" e-commerce textbook series participated by Sinothai Education Technology Co.,Ltd. was officially published in Thailand by the Business Organization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (BOWT).

วันที่ 18 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในด้านการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ปักกิ่ง ป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด จัดการอบรมอีคอมเมิร์ซ "ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ" (ด้านการท่องเที่ยว) ระหว่าง วิทยาลัยการค้าต่างประเทศปักกิ่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภายใต้ โครงการความร่วมมือไทย-จีน “ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ”

วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้จัดโครงการหลักได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับตลาดจีน (E-Commerce1+X) ประจำปี 2566 ณ โรงแรมกรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ จ.เชียงใหม่ เป็นรูปแบบการอบรมที่ผสมผสานระหว่างออนไซต์กับออนไลน์

วันที่ 18-19  และ 25-26  กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมบุคลากรครูชาวไทยในโครงการ  “ภาษาจีน+อีคอมเมิร์ซ” รูปแบบออนไลน์  เสร็จสิ้นได้ด้วยดี  จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ    E-commerce Valley  “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในด้านการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ  คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน)  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย  เชียงใหม่   บริษัท  ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด และ  บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด   เป็นผู้จัดร่วมจัดการอบรมในครั้งนี้

บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 5 มหาวิทยาลัยดัง ในรูปแบบออนไลน์  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 19.00-20.00 น. บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.(เวลาไทย) นายโต้ว ถี่เฉียน กรรมการบริหาร/ผู้จัดการโครงการระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับ มหาวิทยาลัยหลานโจว นำโดย Ms.Li Lifang คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ Ms.Li Chunlin รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหลานโจว ประเทศจีน โดยมี Mr.Guo Maoquan รองคณบดีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ฯเป็นพิธีกร พร้อมกันนี้ มีทีมงานจากบริษัท สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยหลานโจว จำนวน 11 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในการประชุม ประกอบด้วย

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด นำโดยนายโต้ว ถี่เฉียน ประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามความมือกับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช. และนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บจก.สิโนไทย เอ็ดดูคชั่นฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้