โครงการเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 ณ เมืองคุนหมิงและนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

1007 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี  2566 ณ เมืองคุนหมิงและนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดินทางเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 สัปดาห์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะผู้บริหารฯได้เดินไปเยี่ยมสถานศึกษาต่างๆทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในเมืองคุนหมิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ตามลำดับ ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและจีนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลที่ถูกขนานนามว่า “แหล่งกำเนิดบุคลากรครู ณ ที่ราบสูงดินแดง” เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ณ เมืองคุนหมิง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศไทยทั้งหมด 60 ท่าน หลังพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล อาทิ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน ห้องเรียนอัจฉริยะ หอสมุดฯลฯ 

โดยมี Ms.Hao Shumei รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนผู้บริหาร สช. พร้อมกันนี้ Mr.Wang Xiucheng คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระยะสั้นและยาว การอบรมบุคลากรครู ทุนการศึกษาต่อจีน การฝึกประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น

ช่วงบ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นำโดย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และ Mr.Wu Minglin รองประธาน  LongLong-spring Education Group ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างไทย–จีน ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมด้วยพยานการลงนาม โดยมีนายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย Mr.Ding Yesheng ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเหิงสุ่ย แผนกมัธยมศึกษา ฉางสุ่ย กรุ๊ป Mr.Wang Lei ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่อต่างประเทศมณฑลยูนนาน และสมาชิกโรงเรียนพันธมิตร จำนวนกว่า 20 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดันความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน และการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ในระหว่างการเจรจา ณ Long-spring Education Group คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน อาคารเรียน และได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเรียนสาธิตเหิงสุ่ย แผนกมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของLong-spring Education Group คณะผู้บริหารฯได้รับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนของ Long-spring Education Group ที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูง

ช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เยี่ยมชาโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง โดยมี Mr.Li Wen ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์คุนหมิง Mr.Zhang Xiang เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ และMs.Lin Ling รองผู้อำนวยโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิงให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมอาคารเรียนต่างๆ ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาต่างๆ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นโมเดลการจัดการเรียน ได้เห็นการจัดห้องเรียนภาษาไทยในโรงเรียน อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนกับสถานศึกษาในไทยหลายแห่ง หวังว่าทางโรงเรียนจะยังคงขยายและกระชับความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างต่อนเนื่อง

ช่วงเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะฯได้เดินทางเยือนโรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง โดยมี Ms.Feng Hong เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน Ms.Lai YuJie ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง และMr.Liu Yang หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิทยาเขตผิงหลี่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่างๆ ของโรงเรียนฯ  โรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง มีความโดดเด่นในด้านโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ บริหารจัดารโดยบริษัทเอกชน และสนับสนุนด้วยนักวิชาการจีน โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ปลูกฝังพลเมืองที่ดีสู่สังคม โดยการนำแนวคิดพลศึกษาสอดแทรกกับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬาและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้

ช่วงบ่ายวันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะฯได้ทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น แหล่งผลิตนักการทูตจีน คณะฯได้เดินเยี่ยมชมหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ภาษาโลกของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง ได้ประชุมหารือพร้อมด้วย Ms.Jin Limin ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสถาบันขงจื่อประจำมหาวิทยาลัยฯ Ms.Li Maolin ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ และMs.Zhu Yong รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนกันในประเด็น การรับนักศึกษาต่างชาติ การอบรมครูด้านการแปลภาษาไทย-จีน โครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษาระยะสั้นฯลฯ

การเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ ได้เยี่ยมเยียนทั้งโรงเรียนภาครัฐ และเอกชน ได้ทำความเข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน และศึกษาการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานของจีนอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังได้พูดคุยเสวนากับ มหาวิทยาลัยชื่อดังในจีน เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงดิจิทัล  และการศึกษาต่อจีน สำหรับการเดินทางเจรจาความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้คณะผู้บริหารฯจากไทย ได้เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีนและเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น  อีกทั้ง ยังเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือไทย-จีน ให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า และขยายผลความสำเร็จมากขึ้น
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตัวแทนสถานประกอบการในความร่วมมือ ประธานและสมาชิกพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย
3.นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช.
4.นายศุภชัย อาภาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการและผู้ประสานงานโครงการภาษาจีน สช.
5.นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
6.บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส
7.ผศ.อำนวย ปทุมปี หัวหน้าแผนก English Programme โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
8.นางอัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนนานาชาติอเมริกน่า ไชนีส (ACIS)
9.นายพงศ์พัฒน์ ตันติวศินชัย ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกน่า ไชนีส (ACIS)
10.นายภัทรภณ  ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
11.นายจิรัฏชญาดา ช้างจันทร์ หัวหน้าแผนกภาษาจีน โรงเรียนกว่างเจ้า

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้