การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 3 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2565

3077 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 3 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.(เวลาไทย) ได้มีการจัดงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล“สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และถ่ายทอดสดผ่าน facebook ซึ่งเป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ริเริ่มขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนชาวไทย  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย    การแข่งขันในครั้งที่ 3  นี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  

การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันร้องเพลงจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันประกอบอาหารจีน การแข่งขันวาดภาพ และการแข่งขันศิลปะการต่อสู้วูซู ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 10 รายการแบ่งตามระดับชั้น โดยจัดการแข่งขันทั้งแบบ Online และแบบ Onsite

การแข่งขันในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวนทั้งหมด 1,432 คน จาก 49 จังหวัด 269 โรงเรียน การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มช. มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ฯลฯ

ในระหว่างการจัดงาน ได้รับเกียรติจากท่าน อู๋ จื้อ อู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ คุณจาง ย่าจิ้ง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณศุภชัย อาภาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการและผู้ประสานงานโครงการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายไพฑูรย์  ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่             คุณเหรียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณโต้ว ถี่เฉียน ประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีน คุณปณิธิ ตั้งผาติ ประธานสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด

หลังพิธีเปิดและการแข่งขันในช่วงเช้า ได้มีการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าแข่งขันฯ โดยแบ่งรางวัลตามประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัลและถ้วยรางวัล        จำนวน 10 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร     จำนวน 10 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร      จำนวน 10 รางวัล
รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร      จำนวน 50 รางวัล
รางวัลครูผู้ฝึกสอน                   เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร      จำนวน 10 รางวัล


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
การแข่งขันร้องเพลงจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัชดาพร จำศิล โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสุภัสสร มีจุ่ม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิสา อับดุลเลาะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แซ่หลี่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันคัดลายมือ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญญา พิมแสง  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายธนวัชสพล อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวัดนครปฐม 

การแข่งขันประกอบอาหารจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพิมพ์ชนก ตวงวิทยากุล และ นางสาวมัญชรีภรณ์ ดีคำจีรพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงรักษิณา ธนะบุญ และ เด็กชายศตวรรษ พันธุ์แสนกอ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก

การแข่งขันวาดภาพ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอินทัช ลิ้มพิพัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันศิลปะการต่อสู้วูซู
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัฐฎากร สิขิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินการแข่งขัน ได้มีส่วนสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านเทคนิคการถ่ายทอดสด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงาน ที่ได้มอบโอกาสทางความร่วมมือให้เราได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีน และส่งเสริมการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้