โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิถีใหม่ สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์

4725 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิถีใหม่ สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์

สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิถีใหม่ สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 30 เมษายน 2565 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิถีใหม่ สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ได้เสร็จสิ้นด้วยความราบรื่น จัดขึ้นโดยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อไปนี้เรียกว่า(สช.) บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี บริษัท เสฉวน ซินหัว เล่อจือ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อู่โจว ฮั่นเฟิง เน็ตเวิร์คและเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดร่วม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว “ภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นที่นิยมและเป็นภาษาที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในเวทีระหว่างประเทศและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ได้มีการกำหนดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมในครั้งนี้ กระผมเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษาจีนให้กับครูไทยสอนภาษาจีน ตลอดจนเรียนรู้การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสู่มาตรฐานการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติอีกด้วย”

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว “นับตั้งแต่การลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในด้านการอบรมครูไทยสอนภาษาจีน การเขียนหลักสูตร การเรียนและสอบภาษาจีนออนไลน์มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สถาบันขงจื่อฯยังคงแสดงบทบาทสำคัญในด้านการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการดำนเนินงานด้านอบรมครูไทยและการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เพื่อสร้างคุณูปการในการเสริมสร้างบุคลากรผู้มีความสามารถทางด้านภาษาจีนขั้นสูง”

การอบรมเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ระยะเวลาอบรม 4 วัน จำนวน 32 คาบเรียน โดยมีคณาจารย์สมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 225 จาก 163 โรงเรียน ซึ่งหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ วัฒนธรรมจีนกับการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม E-learning รูปแบบและเทคนิคการสอนออนไลน์ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนในการสอนออนไลน์ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติสร้างสื่อการการสอนภาษาจีนออนไลน์รูปแบบวิถีใหม่

การอบรมได้แบ่งกลุ่มผู้อบรมตามกลุ่มเป้าหมายการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สอนชั้นอนุบาล กลุ่มผู้สอนชั้นประถมศึกษา และกลุ่มผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา กำหนดให้ผู้เข้าอบรมออกแบบแผนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกันภายในกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงานรายกลุ่ม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของอาจารย์และสร้างความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมอบรม นอกจากนี้ ในระหว่างการอบรม วิทยากรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมอบรม ในประเด็นปัญหาที่พบเจอจากการสอนออนไลน์และการประยุกต์ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ ทำให้การอบรมได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมอบรมและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเป็นอย่างมาก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้