การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564 สำเร็จด้วยดี

4249 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564 สำเร็จด้วยดี

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น.(เวลาไทย) ได้มีการจัดงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล“สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ผ่านทางออนไลน์ (Zoom)  ซึ่งเป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ริเริ่มขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนชาวไทย  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย    การแข่งขันในครั้งที่ 2  นี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท เสฉวน ซินหัวเล่อจือ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  

ในระหว่างการจัดงาน ได้รับเกียรติจากท่าน อู๋ จื้อ อู่(Mr.Wu Zhiwu) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายไพฑูรย์  ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่  คุณเหรียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรัตนาพร เมธาธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด Mr.Luo Heling ผู้จัดการใหญ่ บริษัทSichuan xinhua lezhi เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด

การแข่งขันในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวนทั้งหมด 1,232 คน ผู้ที่สมัครและส่งผลงานสำเร็จ จำนวน 942 คน มาจาก 500 กว่าสถานศึกษา การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มช. มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันร้องเพลงจีน การกล่าวสุนทรพจน์จีน การบรรเลงเพลงจีน การเขียนพู่กันจีน   การคัดลายมือจีน   และการทำรายการอาหารจีน ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 12 รายการแบ่งตามระดับชั้น

หลังพิธีเปิดและการแข่งขันในช่วงเช้า ได้มีการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าแข่งขันฯ โดยแบ่งรางวัลตามประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                              เงินรางวัลและถ้วยรางวัล   จำนวน 12 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล
รางวัลชมเชย                               เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 80 รางวัล
รางวัลครูผู้ฝึกสอน                         เงินรางวัพร้อมเกียรติบัตร   จำนวน 12 รางวัล

获得本届比赛一等奖的选手如下/สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
中文歌曲/การแข่งขันร้องเพลงจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
子岚 (นางสาวอนันตา คำรอด,โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
卞溪荷(เด็กหญิงปรียนันท์ ดอกบัว,โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

主题演讲/การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
杨唯梦(นางสาวศศิวิมล เตชะพนาลัย,โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
陈韵婷(เด็กหญิงธนพร ชาญศรีภิญโญ,สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม)

中国乐器/การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
许闻达(นายธรรมรงค์ ทับพวาธินท์,โรงเรียนโยธินบำรุง)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
周锐峰(เด็กชายจิตทิวัส จรัสเวคิน,โรงเรียนศรัทธาสมุทร)

中国书法/การแข่งขันคัดพู่กันจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
刘慧滢(นางสาวอริสา แซ่ลี,โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
林航都(เด็กชายวรินทร จะนะ,โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ)

硬笔书法/การแข่งขันคัดลายมือ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
吴存慈(นางสาวมณีวรรณ แซ่ลี, โรงเรียนจงฝามูลนิธิ)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
植锦凤 (เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีเตชะ, โรงเรียนจงฝามูลนิธิ) 

 
中国厨艺/การแข่งขันรายการทำอาหาร
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
段祖秀(นางสาวพิมพ์ชนก ตวงวิทยากุล,โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
娜得娜娃里(นางสาวรัตนวลี โว่ยแม้)
黄传书(เด็กหญิงพฤกษา แซ่คว้าง,โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย)
 
บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินการแข่งขัน ได้มีส่วนสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านเทคนิคการถ่ายทอดสด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงาน ที่ได้มอบโอกาสทางความร่วมมือให้เราได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีน และส่งเสริมการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้