ภาษาจีนเพื่อพิชิตHSK1-6
เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ และความรู้ไวยากรณ์ภาษาจีน พร้อมมอบเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อเพิ่มคะแนนวัดระดับภาษาจีนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำผลสอบวัดระดับภาษาจีนไปใช้ยื่นเข้าทำงาน ยื่นเรียนต่อประเทศจีนหรือตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามที่ตนเองต้องการ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างภาษาจีนที่นิยมใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมของจีนด้านต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างการสื่อสาร พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เพื่อปูพื้นฐานภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์จีนของแวดวงธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ประกอบธุรกิจและร่วมมือสร้างธุรกิจกับนักลงทุนจากประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปูพื้นฐานภาษาจีนด้านธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองในอนาคตได้ตามต้องการ

ภาษาจีนสำหรับเด็ก
เพื่อปูพื้นฐานภาษาจีนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของผู้เรียน ประยุกต์ใช้กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน พร้อมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และนิสัยรักการเรียนให้กับผู้เรียน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy