พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2566

1204 Views  | 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นำโดย นายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และอาจารย์เอกชัย ใจเมคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1เป็นพยานในพิธี

โดยหน่วยงานทั้งสองได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทาการตกลงให้ความร่วมมือต่อไปนี้
1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีน ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพและบริหารธุรกิจ
2. เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชน จีนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ท้ังสองหน่วยงานจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรม ส่งเสริมด้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เป็นต้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy