泰国国际中文教学示范学校联盟理事会成员名单

1355 Views  | 

泰国国际中文教学示范学校联盟理事会成员名单

联盟名誉会长 / ประธานกิตติมศักดิ์ :
孟佟·帕素万先生,泰国教育部民教委秘书长
นาย มณฑล  ภาคสุวรรณ์ : เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

联盟顾问团 / คณะที่ปรึกษา :
(政策、项目、会务、法律等事宜 / นโยบาย โครงการ การประชุม กฎหมาย ฯลฯ)
-  纳龙萨•本亚力先生,泰国教育部民教委教育标准发展促进专员
   นาย ณรงค์ศักดิ์  บุณยมาลิก : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช. กระทรวงศึกษาธิการ
-  维拉•林展舒先生,泰国民教委特别政策处处长
   นาย วิรัช  ลิ้มเจริญสุข : ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช.
-  连晨女士,泰国清迈大学孔子学院中方院长
   Ms.Lian  Chen : ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ธีรารัตน์  พิทักษ์พนัสกุล : โรงเรียนวุฒิวิทยา 2
-  เกา  ชิ่งชุน : โรงเรียนวุฒิวิทยา 2
-  ดร.ภัทรภณ  ศิลารักษ์ : โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
-  คล้ายจันทร์  จิรัชยากร : โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
-  สมชาย  ไพศาลพัฒนกิจ : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
-  วินัย  สิทธิดา : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
-  อารี  แดงอุทัย : โรงเรียนกวงฮั้ว
-  วรวีร์  ภักดี : โรงเรียนกว่างเจ้า
-  โกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร : โรงเรียนหัวเฉียว
-  เพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ : โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
-  ภารดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
-  หวัง  เสี่ยวฮุย : โรงเรียนนานาชาติจีน
-  สมคิด  บัวระวงค์ : โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
-  เชาวภรณ์  สัมพันธรัตน์ : โรงเรียนพรศิริกุล
-  ราตรี  ตนเล็ก : โรงเรียนวชิราลัย
-  ไพศาล  ราชกิจ : โรงเรียนเซนต์นิโกลา
-  ดร.ประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์ : โรงเรียนศรีสุวิช
-  ร้อยตำรวจตรี ดร.วีระวัฒน์  พิณโท : โรงเรียนบ้านพิณโท
法律顾问 / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :
-  นพรัตน์  บุญเย็น : ทนาย


联盟执行会长 / ประธาน :
窦体乾,新诺泰教育科技有限公司董事长
Mr.Dou  Tiqian : ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

联盟项目理事团成员 / คณะกรรมการ :
-   苏翰哲先生,泰国教育部民教委项目官员
   ศุภชัย  อาภาศิลป์ : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และผู้ประสานงานโครงการภาษาจีน สช.
-   欧拉妮•吉珊女士,泰国教育部民教委项目官员
   อรนี  เจ๊ะสัน : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
-   苏丽兰女士,泰国教育部民教委项目官员
   สุรีรัต  ฝากุล : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-  杨芸,新诺泰教育科技有限公司总经理
   ดลฤทัย  แซ่ย่าง : ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
-  杨娣燕,新诺泰教育科技有限公司留学研学项目主管
   สุกฤตา  ใช้ไม่หมด : ผู้ดูแลโครงการศึกษาต่อระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
-  ภัทรา  ชัยเพียรเจริญกิจ : โรงเรียนวุฒิวิทยา 2
-  陈国华 : โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
-  วินัย  สิทธิดา : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
-  อารี  แดงอุทัย : โรงเรียนกวงฮั้ว
-  จิรัฏชญาดา  ช้างจันทร์ : โรงเรียนกว่างเจ้า
-  วัชรินทร์  ยมจันทร์ : โรงเรียนหัวเฉียว
-  ศุณิสา  เฉลิมรัตนาพร : โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
-  พัชรี  กังวาลไกล : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
-  ดร.ธัญญ์พิชชา  อติวัณณ์วงษ์ : โรงเรียนนานาชาติจีน
-  อัมพร  กมลโกมุท: โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
-  อภิญญา  ใบงาม : โรงเรียนพรศิริกุล
-  กนกพร  ชัยเรือง : โรงเรียนวชิราลัย
-  อนุตร  ปรอดครบุรี : โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
-  นโรบล  ศุขวินทุ : โรงเรียนศรีสุวิช
-  จ.ส.ต.ศรายุทธ์  สุทธิสมบัติ : โรงเรียนบ้านพิณโท

联盟其他理事名单 / รายชื่อคณะครูที่เข้าร่วม :
-  ชุลีกร  การแข็ง, ฐิติมนต์  ศรีโคตรจันทร์, จันจิรา  ทวีอภิรดีเพชร : โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
-  วัชรินทร์  ยมจันทร์, สุวพิชฐ์  กลั่นทอง, ภคพร  ล้อวิลัย : โรงเรียนหัวเฉียว
-  น้ำฝน  พัดเย็น : โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
-  ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล, ศรัณยวิทย์  พวงสุวรรณ, ขวัญชนก  ชาลีวรรณ, Zhou  Ting : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
-  สมคิด  บัวระวงค์, สุรพงศ์  ไชยวงค์, นลินรัตน์  ยืนยง : โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
-  ปาณิสรา  เตียวย่อง, ชยุภา  รักเรืองเดช : โรงเรียนพรศิริกุล
-  อรรถพล  มาดุลเวช, รัตนภรณ์  ปราบผาง, อภัญญา  พิมลพัฒนกุล : โรงเรียนวชิราลัย
-  ธันยรัตน์  เขตเจริญ, วรรณภรณ์  ฉลวย, รัฐณฎา  เขียวสกุลณี : โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
-  กิตติ  เพียรจัตุรัส : โรงเรียนศรีสุวิช
-  นางสาวธันยนันท์ อิศราเจริญกุล  บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

联盟秘书处:新诺泰教育科技有限公司
หน่วยงานที่ประสานงาน : บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

秘书处秘书长:杨芸,新诺泰教育科技有限公司总经理
หัวหน้าเลขาฯ : ดลฤทัย  แซ่ย่าง

泰文秘书:杨娣燕,新诺泰教育科技有限公司项目主管
เลขาฯ : สุกฤตา  ใช้ไม่หมด


共计  65  人。
รวมทั้งสิ้น  65  ท่าน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy