การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล

943 Views  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่

ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และได้รับเกียรติจาก Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr.Dou Tiqian ประธานโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย กล่าวสนับสนุนในพิธี โดยมีนางสาวอรนี เจ๊ะสัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายศุภชัย อาภาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และผู้ประสานงานโครงการภาษาจีน นางสาวสุรีรัต ฝากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียน เข้าร่วมจำนวน 60 ท่าน จาก 15 โรงเรียน

งานอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันและอบรมความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธช ละวรรณา อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อมัลติมีเดียบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล” อาจารย์สุกฤตา ใช้ไม่หมด ผู้ดูแลโครงการศึกษาต่อระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล” อาจารย์รัฐไพลิน ภูมิโชติธนากุล บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบ Active Learning บนแพลตฟอร์มดิจิทัล”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้อบรมได้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลE-learning และรับฟังสิทธิประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับจากเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ วางแผนการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy